Open letter from Ghent University staff and students on the regularization of undocumented migrants in Belgium

(Dutch and French below)

As employees, researchers and lecturers of Ghent University, we want to express our deep concern for the 475 People Without Papers who have gone on hunger strike since May 23rd in the buildings of our colleagues at the VUB and ULB and in the Brussels House of Compassion. With this open letter we want to ask federal policy makers in this country to listen to their demands and work towards a clear and just policy.

While we, as EU citizens, enjoy maximum labour and student mobility, we (officially) keep the door locked for non-European workers. Our labour migration policy focusses solely on highly qualified jobs and average schooled and (in Flanders) bottleneck professions. At the same time, large parts of our economy are driven by the informal labour by these non-European fellow citizens. They build our houses and take care of our children. They work long days in the back rooms of our bakeries. They do the dishes in our cafés and restaurants. They pick the fruit that ends up on our plates. They are part of our society, and yet they are more vulnerable to exploitation than anyone else. They live in daily insecurity and often cannot build a normal family life, let alone create prospects for their children. Covid-19 has put their living conditions under extra pressure. Incomes fell away, rent could no longer be paid.

Others ended up undocumented because their request for asylum was turned down due to a lack of documents, because their labour permit was not renewed or their relationship broke down. Various reasons make that people end up ‘undocumented’, losing their right to stay and thus finding themselves stripped from their rights as citizens.

Hunger strikes were not the first choice of the people currently occupying universities and the church. Since the beginning of this year they have been campaigning under #WeAreBelgiumToo. They demand the “regularisation of undocumented migrants on the basis of clear and permanent criteria such as lasting ties, work, the inability to return, and being subject to the risk of violation of a fundamental right in case of return”. They also demand the reactivation of an independent commission to decide on applications for regularisation. These demands are perfectly legitimate: nobody should have to live for 5, 10 or 20 years in a permanent state of uncertainty, stress and exploitation.

Everyone knows that a hunger strike is an extreme act of resistance, which you don’t engage in unless you are in a state of absolute despair. This has not escaped UGENT students’ attention. Since July 5th, together with other activists, they have occupied UGent’s UFO building to reinforce the hunger strikers’ demands.

We address ourselves to you, dear members of the federal government, and ask you to take immediate action on the regularization of undocumented migrants in our country on the basis of clear and permanent criteria. For the people currently on hunger strike: granting a temporary residence permit based on exceptional medical grounds (‘medical regularization’ – 9ter), and an inquiry into other possibilities for stay, to begin with humanitarian regularisation. This does not require any concessions or legal changes: it only requires that you apply the existing laws in a humane and reasonable way.

We also subscribe to the demands of undocumented migrants for a just regularisation policy, based on clear, permanent criteria, and under the direction of an independent commission. In addition a discretionary power can be kept for exceptional or unforeseeable situations.

Several proposals have been recently put forward. It is up to you to take responsibility. Provide migrants with dignified and humane prospects of life. They are here to stay.

Sign the open letter here.

Open brief van UGent personeel en studenten over de regularisatie van mensen zonder papieren

Als medewerkers, onderzoekers, docenten en studenten van de Universiteit Gent willen wij onze diepe bezorgdheid uitdrukken voor de 475 Mensen Zonder Papieren die sinds 23 mei in hongerstaking zijn in de gebouwen van onze collega’s op de VUB en ULB en in de Brussels Begijnhofkerk. Met deze open brief willen wij de federale regering vragen om te luisteren naar hun eisen en werk te maken van een duidelijk, rechtvaardig beleid.

Terwijl wij als EU-burgers maximaal kunnen genieten van interne arbeids- en studentenmobiliteit, houden we (officieel) de deur op slot voor vele niet-Europese arbeiders. Ons arbeidsmigratiebeleid is enkel gericht op hooggekwalificeerde en (in Vlaanderen) midden-geschoolde knelpuntberoepen. Nochtans draaien grote delen van onze economie op de informele arbeid van niet-Europese medeburgers. Zij bouwen onze huizen en verzorgen onze kinderen. Zij werken lange dagen aan magere lonen in de achterkamers van onze bakkerijen. Zij doen de afwas in onze cafés en restaurants. Zij plukken het fruit dat op ons bord ligt. Zij zijn deel van onze maatschappij, en toch zijn zij meer dan wie ook kwetsbaar voor uitbuiting. Zij leven dagelijks in bestaansonzekerheid en kunnen vaak geen normaal gezinsleven opbouwen, laat staan perspectief creëren voor hun kinderen. Covid-19 heeft hun levensomstandigheden extra onder druk gezet. Inkomens vielen weg, huur kon niet langer betaald worden.

Anderen werden ‘Mensen Zonder Papieren’ omdat hun asielaanvraag werd afgewezen omdat ze onvoldoende documenten konden voorleggen, hun arbeidsvergunning niet verlengd werd of een relatie stuk liep. Uiteenlopende redenen maken dat mensen ‘zonder papieren’ vallen, en geen verblijfsrecht (meer) hebben en daardoor ook hun rechten als burgers ontnomen worden.

Hongerstaken was niet de eerste keuze van de mensen die momenteel universiteiten en de kerk bezetten. Sinds begin dit jaar voeren zij campagne onder #WeAreBelgiumToo. Zij eisen de ‘regularisatie van mensen zonder papieren op basis van duidelijke en permanente criteria zoals duurzame banden, werk, onverwijderbaarheid en het risico van de schending van een grondrecht in geval van terugkeer’, en de reactivering van een onafhankelijke commissie die beslist over regularisatieaanvragen. Deze eisen zijn perfect legitiem: niemand hoort 5, 10 of 20 jaar in een permanente staat van onzekerheid, stress en uitbuiting te leven.

Iedereen weet dat hongerstaking een extreme daad van verzet is, waar je niet aan begint tenzij je in een staat van absolute wanhoop bent aanbeland. Dat is ook de UGent studenten niet ontgaan. Samen met actievoerders bezetten zij sinds 5 juli het UFO-gebouw van de UGent, om de vraag van de hongerstakers kracht bij te zetten.

Wij richten ons tot u, beste regeringsleiders, en vragen dat u dringend werk maakt van een duurzame oplossing voor de regularisatie van mensen zonder papieren in ons land op basis van duidelijke en permanente criteria. Voor de personen die nu in hongerstaking zijn: een tijdelijke machtiging tot verblijf om medische redenen (‘medische regularisatie’ – 9ter), en het verkennen van andere verblijfsmogelijkheden, waaronder in de eerste plaats humanitaire regularisatie. Dat vereist geen enkele toegeving of wetswijziging: dat vergt enkel dat u de bestaande wetten humaan en redelijk toepast.

Daarnaast onderschrijven wij de eisen van de actievoerders voor een rechtvaardig regularisatiebeleid voor alle mensen zonder papieren: op basis van duidelijke, permanente criteria, en onder leiding van een onafhankelijk commissie. Daarnaast kan een discretionaire bevoegdheid blijven bestaan voor uitzonderlijke of onvoorzienbare situaties.

Er liggen verschillende voorstellen op tafel. Het is aan u om verantwoordelijkheid te nemen. Bied migranten een perspectief op waardig en menselijk leven. Ze zijn hier om te blijven.

Teken de open brief hier.

Lettre ouverte du personnel et des étudiants de l’UGent sur la régularisation des sans-papiers en Belgique

En tant qu’employés, chercheurs, enseignants et étudiants de l’Université de Gand, nous voulons exprimer notre profonde préoccupation pour les 475 personnes sans papiers qui ont entamé une grève de la faim depuis le 23 mai dans les bâtiments de nos collègues de la VUB et de l’ULB et dans l’église du Béguinage à Bruxelles. Par cette lettre ouverte, nous demandons au gouvernement fédéral d’écouter leurs demandes et d’aboutir à une politique juste et objective.

Alors que nous, en tant que citoyens de l’UE, bénéficions d’une mobilité maximale – en tant que travailleurs ou étudiants – nous gardons (officiellement) la porte fermée pour les travailleurs non-européens. Notre politique de migration de la main-d’œuvre se concentre uniquement sur les emplois hautement qualifiés et sur les métiers à faible qualification, dans les secteurs en pénurie. Entre-temps, une grande partie de notre économie est alimentée par le travail informel de ces concitoyens non-européens. Ils construisent nos maisons et s’occupent de nos enfants. Ils travaillent de longues journées dans les arrière-salles de nos boulangeries. Ils font la vaisselle dans nos cafés et restaurants. Ils cueillent les fruits qui finissent dans nos assiettes. Ils font partie de notre société, et pourtant ils sont plus vulnérables à l’exploitation que quiconque. Ils vivent dans une insécurité quotidienne et ne peuvent souvent pas construire une vie de famille normale, et encore moins créer des perspectives pour leurs enfants. Le Covid-19 a sérieusement empiré leurs conditions de vie. Les revenus ont chuté, les loyers ne pouvaient plus être payés. 

D’autres se sont retrouvés sans titre de séjour parce que leur demande d’asile a été rejetée par manque de documents nécessaires, parce que leur permis de travail n’a pas été renouvelé ou à la suite d’une rupture amoureuse. Les raisons sont multiples pour que les personnes se retrouvent dans cette situation, perdent leur droit de séjour et se retrouvent ainsi privées de leurs droits fondamentaux.

La grève de la faim n’était pas le premier choix des personnes qui occupent actuellement les universités et l’église. Depuis le début de l’année, ils font campagne sous le slogan #WeAreBelgiumToo. Ils demandent la “régularisation des sans-papiers sur la base de critères clairs et permanents tels que des liens durables, un travail, l’impossibilité de rentrer, et le fait d’être soumis au risque de violation d’un droit fondamental en cas de retour”. Ils demandent également la mise en place d’une commission indépendante chargée de statuer sur les demandes de régularisation. Ces demandes sont parfaitement légitimes : personne ne devrait avoir à vivre pendant 5, 10 ou 20 ans dans un état permanent d’incertitude, de stress et d’exploitation.

Chacun sait qu’une grève de la faim est un acte de résistance extrême, que l’on n’entreprend que si on est dans un état de désespoir absolu. Cela n’a pas échappé aux étudiants de l’UGent. Depuis le 5 juillet, avec d’autres militants, ils occupent le bâtiment UFO de l’UGent pour renforcer les revendications des grévistes de la faim.

Nous nous adressons à vous, chers membres du gouvernement fédéral, et nous vous demandons d’agir immédiatement pour la régularisation des sans-papiers dans notre pays sur la base de critères clairs et permanents. Pour les personnes actuellement en grève de la faim : octroi d’un permis de séjour temporaire basé sur des raisons médicales exceptionnelles (” régularisation médicale ” – 9ter), et enquête sur les autres possibilités de séjour, à commencer par la régularisation humanitaire. Cela ne nécessite aucune concession ou modification juridique : il suffit d’appliquer les lois existantes de manière humaine et raisonnable.

Nous souscrivons également aux demandes des sans-papiers pour une politique de régularisation juste, basée sur des critères clairs et permanents, et sous la direction d’une commission indépendante. En outre, un pouvoir discrétionnaire peut être conservé pour les situations exceptionnelles ou imprévisibles.

Plusieurs propositions ont été récemment avancées. Il vous appartient de prendre vos responsabilités. Offrez aux personnes sans titre de séjour des perspectives de vie dignes et humaines. Ils sont là pour rester.

Signez la lettre ouverte ici.

First signatories / Eerste ondertekenaars / Premiers signataires:

Universiteit Gent

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Department of Conflict and Development Studies

Ghent Centre for Global Studies

Frank Caestecker, Professor, Faculteit Economie

Robin Vandevoordt, Professor CESSMIR / Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek / Department of Conflict and Development Studies

Koen Bogaert, Professor, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

Sarah Van Hoof, Professor, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Marianne Maeckelbergh, Professor, Department of Conflict and Development Studies

Rudi Roose, Professor, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Marie-Benedicte Dembour, Professor, Faculteit Recht en Criminologie

Michel Vandenbroeck, Professor, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Koen Vlassenroot, Professor, Department of Conflict and Development studies

Luce Beeckmans, Professor, Vakgroep Architectuur en Stedebouw

Aymon Kreil, Professor, Vakgroep Talen en Culturen

Stef Craps, Professor, Vakgroep Letterkunde

Kornee van der Haven,  Professor, Vakgroep letterkunde

Gita Deneckere, Professor, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Sarah Delputte, Professor, Politieke Wetenschappen

Samuel Standaert, Professor, Vakgroep Economie

Frederik Dhaenens, Professor, Vakgroep Communicatiewetenschappen

Kristiane Van Lierde, Professor, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Hendrik Vos, Professor, Vakgroep Politieke Wetenschappen

Koen Verboven, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Berber Bevernage, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Karen Büscher,  Professor, Department of Conflict and Development Studies

Eric Vanhaute, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Felicitas Becker, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Marleen Temmerman, Professor, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Koen Stroeken, Professor, Afrikaanse Talen en Culturen

Sami Zemni, Professor, Department of Conflict and Development Studies

Frank Roels, Emeritus Professor, Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen

Inge Govaere, Professor, Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht

Maud Devos, Professor, Afrikaanse Talen en Linguistiek

Katrien De Graeve, Professor, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Marc Boone, Professor, Vakgroep geschiedenis

Herman De Ley, Emeritus Professor, Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Margo De Koster, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Peter Decat, Professor, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Veerle Provoost, Professor, Filosofie en Moraalwetenschappen

Mathieu Bertrand, Professor, Faculteit Wetenschappen

Katrien Van Poeck, Professor, Faculteit Politieke Wetenschappen

Marlies Casier, Professor, Department of Conflict and Development Studies

Ellen Desmet, Professor, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Piet Hoebeke, Professor, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Koen Bostoen, Professor, Vakgroep Talen en Culturen

Marthe De Boevre, Professor, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Ine Lietaert, Professor, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Patrick Sorgeloos, Professor, BioScience Engineering

Lesley Hustix, Professor , Vakgroep Sociologie

Thomas Block, Professor, Vakgroep Politieke Wetenschappen

Gert Buelens, Professor, Vakgroep Letterkunde

Marco Caracciolo, Professor, Vakgroep Letterkunde

Esther Marijnen, Professor, Department of Conflict and Development Studies

Sonia Vandepitte, Professor, Letteren en Wijsbegeerte

Koen Aerts, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Catherine Bouko, Professor, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Els Lefever, Professor, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Katrijn Maryns, Professor, Translation, Interpreting & Communication

Stephanie De Maesschalck, Professor, Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Michel Vanhoorne, Emeritus Professor, Arbeid- en Milieugezondheidkunde

Piet Van Avermaet, Professor, Vakgroep Taalkunde       

Tom Decorte, Professor , Vakgroep Criminologie

Marc Van Montagu, Professor, Faculteit Wetenschappen

Arjan Zuiderhoek, Professor, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

An De Sutter, Professor, Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Sonia Michiels, Professor, Vakgroep Taalkunde 

Steven Vanden Broecke, Professor, Vakgroep Geschiedenis

Stefaan De Henauw, Professor, Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Martina Vitackova, Professor, Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika

Jeroen Adam, Professor, Department of Conflict and Development Studies

Ilse Ruyssen, Professor, Vakgroep Economie

Joost Dessein, Professor, Vakgroep Landbouweconomie

Jacques Bourgeois, Gastprofessor Universiteit Gent

Joost Dessein, Professor, Vakgroep Landbouweconomie

Inge Brinkman, Professor, Afrikaanse Studies

Stijn Van Nieuwenhuyse, ATP, Vakgroep Arabistiek & Islamkunde

Benoit Dhondt, ATP, Vakgroep Publiek Recht

Mieke Wallays  ATP, Department of Conflict and Development studies

Jurgen Baecke   ATP, FDO Politieke en Sociale Wetenschappen

Marissa Van Laecke, ATP, Faculteit Politieke en sociale wetenschappen

Annelies Nachtergaele,  ATP, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Gert Van der Goten, ATP, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Janique Lobbestael, ATP, Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Annelies Verdoolaege, ATP, International Office

Elien Demeulemeester, ATP, Directie Onderzoek

Barbara Lobert, ATP, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Jozefien Maricou, ATP, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Nancy Terryn, ATP, Onderzoekscoördinatie

Aline Guaus, ATP, Vakgroep Vertalen, Tolken en Meertalige communicatie

Liisa Buelens, ATP, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Lowie De Loose, ATP, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Sofie Spiers, Huisartsgeneeskunde

Bas Matthynssens, ATP, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Annelies Huyghebaert, ATP, Directie Gebouwen en Facilitair Beheer

Pascale Blancquaert, ATP, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Michiel Verlinden, ATP, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Maya Caen, ATP, Departement Onderwijs

Tom Broeks, ATP, Departement Onderzoekscoördinatie

Marleen Vlaeminck, ATP, Faculteit Wetenschappen

Pascale Blancquaert, ATP, Onderzoeksaangelegenheden

Michiel Verlinden, ATP, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Tom Broeks, ATP, Onderzoekscoördinatie

Ester De Boeck, ATP, FDO Politieke en Sociale wetenschappen

Anne D’Hollander, ATP, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Misha Verdonck, ATP, Bio-ingenieurswetenschappen

Maya Caen, ATP, Department Onderwijs

Robert Mendonck, ATP, Universitaire Jobdienst

Milena Belloni, Onderzoeker, Vakgroep Sociologie/Recht

Marijke Kooijman, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Gaëlle Le Pavic, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Marie Jacobs, Onderzoeker, Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Tomas Van Acker, Onderzoeker, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Mary Ann Manahan, Onderzoeker, Conflict and Development Studies

Sangeetha Yogendran, Onderzoeker, Human Rights Centre

Davide Cristoferi, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Itamar Shachar, Onderzoeker, Vakgroep Sociologie

Marte Beldé, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Brecht Peleman, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Krishna Kumar Saha, Onderzoeker, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Brecht De Smet, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Lobke Van Lombergen,  Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Carine Plancke, Onderzoeker, Vakgroep Talen en Culturen

Ayse Güdük, Onderzoeker, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Allan Souza Queiroz, Onderzoeker, Vakgroep Sociologie

Annelies Van Assche, Onderzoeker, Vakgroep Kunstgeschiedenis, Musicologie en Theaterwetenschappen

Lana De Clercq, Onderzoeker, Department of special needs education

Sarah Adams, Onderzoeker, Department of Literary Studies

Marjolein De Pau, Onderzoeker, Department of Criminology, Penal Law and Social Law

Ruwayda Said Salem, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek  

Jeroen Cuvelier Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Stéphanie Perazzone, Onderzoeker, Departement of Conflict and Development Studies

Sibo Kanobana, Onderzoeker, Letteren en Wijsbegeerte, Taalkunde

Laura Van Raemdonck,  Onderzoeker, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Giacomo Orsini, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Leni Linthout, Onderzoeker, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Siggie Vertommen, Onderzoeker, Department of Conflict and Development studies

David Ongenaert, Onderzoeker, Vakgroep Communicatiewetenschappen

Nele Schuldt, Onderzoeker, Human Rights Centre

Gillian Mathys, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Laurence De Backer, Onderzoeker, Vakgroep Linguistiek

Marie-Gabrielle Verbergt, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Theodoros Karyotis, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Eva Ecker, Onderzoeker, Faculteit Economie

Hong Wan Chan, Onderzoeker, Vakgroep Architectuur en Stedebouw

Joachim Ben Yakoub, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Robby Fivez, Onderzoeker, Vakgroep Architectuur en Stedebouw

An Verelst, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Jolien Tegenbos, Onderzoeker, Department of Conflict and development studies

Nozomi Takahashi, Onderzoeker, Faculteit Wetenschappen

Rafael Verbuyst , Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Marina Rota, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Eveline Meylemans, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Safa Belghith, Onderzoeker, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Nele Feryn, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek  

Soraya El Kahlaoui, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

John Latham-Sprinkle, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Carlier Julie, Onderzoeker, Ghent Centre for Global Studies

Charlotte Vekemans, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Carolien Vekemans, Onderzoeker, Master Gender & Diversiteit

Eva Willems, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Omar Jabary Salamanca, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Sien Devriendt, Onderzoeker, Vakgroep Grondwettelijk Recht

Stephanie Hermant, Onderzoeker, Vakgroep Sociologie

Sam Kniknie, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Sara Lembrechts, Onderzoeker, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Branwen Peddi, Onderzoeker, Landbouweconomie

Anneleen Kenis, Onderzoeker, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

Massilia Ourabah, Onderzoeker, Vakgroep Sociologie

Wannes Slosse, Onderzoeker, Vakgroep Landbouweconomie

Saar Baert, Onderzoeker, International Centre for Reproductive Health

Rossella Marino, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Ruben Wissing, Onderzoeker, Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht

Alice Haddad, Onderzoeker, Vakgroep Architectuur en Stedebouw

Maïté Van Vyve, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Ben De Smet, Onderzoeker, Vakgroep Communicatiewetenschappen

Yasmine Akrimi, Onderzoeker, Vakgroep Politieke en Sociale Wetenschappen

Sophie Samyn, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Natan De Coster, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Leen Van Hirtum, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Linde Nuyts, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Esther Beeckaert, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Simon Allemeeŕsch, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Hannah Cornelus, Onderzoeker, Letteren en Wijsbegeerte

Lore Dewanckel, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Marit de Haan, Onderzoeker, Recht en criminologie

Charlotte De Kock, Onderzoeker, Faculteit Rechts en Criminologie

Liselot Casteleyn, Onderzoeker, Faculteit Recht en Criminologie

Frederik De Roeck, Onderzoeker, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

Jim van der Meulen, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Babette Weyns, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Thierry Oppeneer, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Vicky Van Bockhaven, Onderzoeker, African Languages and Cultures

Hanne Cottyn, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Nathan Vandeputte, Onderzoeker, Politieke Wetenschappen

Marjolein Schepers, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis                     

Julija Kekstaite, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Marta ILL-Raga, Onderzoeker, Conflict and Development Studies

Saumya Pandey, Onderzoeker, Conflict and Development Studies

Océane Uzureau, Onderzoeker, Psychology and Educational Sciences

Roos-Marie van den Bogaard, Onderzoeker, Faculty of Law and Criminology

Torsten Feys, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Wouter Vanhove, Onderzoeker, Vakgroep Bio-Ingenieurswetenschappen

Hein Vanhee, Onderzoeker, Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen

Sofie Annys, Onderzoeker, Vakgroep Geografie

Ysaline Bourgine de Meder, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Jeroen De Gussem, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Salma Mediavilla Aboulaoula, Onderzoeker, Vakgroep Communicatiewetenschappen

Reintjens Melina, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Saskia De Jonghe, Onderzoeker, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Katharina Jungnickel, Onderzoeker, Vakgroep Archeologie

Els Snick, Onderzoeker, Toegepaste Taalkunde

Eline Mestdagh, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Fien Danniau, Onderzoeker, Vakgroep geschiedenis

Amaury de Sar, Onderzoeker, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Dorien Slotman, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

HIelke Van Doorslaer, Onderzoeker, Vakgroep Internationale Politiek

Jill ALPES, Onderzoeker, Human Rights Center

Valentine Delrue, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Sophie Decroupet, Onderzoeker, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Florian Deroo, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Charlotte Scheerens, Onderzoeker, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Evelyn Merckx, Onderzoeker, Vakgroep Europees, Publiek en International Recht

Katrijn Vannerum, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis     

Tom Declercq, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Veerle Duflou, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Evelyn Merckx , Onderzoeker, European, Public and International Law

Katrijn Vannerum, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Kristien Spooren, Onderzoeker, Department of Public Health and Primary Care

Wouter Ronsijn, Onderzoeker, History Department

Jorge Disseldorp, Onderzoeker, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Laura Van Beveren, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Shauny Seynhaeve, Onderzoeker, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Sara Weschler, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Lotte De Schrijver, Onderzoeker, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Klaas Van Gelder, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Malte Behrendt, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Floor Verhaeghe, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Antonio Pontillo, Onderzoeker, Mechanical Engineering

Malte Behrendt, Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Maarten Hendriks, Onderzoeker, Department of Conflict & Development Studies

Imad Khan, Onderzoeker, Dierengeneeskude

Elke Mahieu, Onderzoeker, Communicatiewetenschappen

Julian Kuttig, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Shauny Seynhaeve, Onderzoeker, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Hedwig Deconinck, Onderzoeker, Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Marjolein Matthys, Other, Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Sara Weschler, Onderzoeker, Department of Conflict and Development Studies

Lotte De Schrijver, Onderzoeker, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg

Klaas Van Gelder, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis

Seppe Malfait, Onderzoeker, Department of Conflict & Development Studies

Ghent Solidarity Group for USPR – Occupation UGent

Umoja

Kiara Haegeman, Student, Geografie

Yumi Vanden Dunghen, Student, Conflict and Development Studies

Bruno Art, Faculteit Geneeskunde

Gabriel Dante Calza-Everett, Student, Conflict and Development Studies

Theresa Adams, Student, Global Studies

Vanessa Dermaut, Student, Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Lisa D’heygere, Student, Recht

Amal Miri, Student, Talen en Culturen – Kunst en Filosofie

Tymke Ton, Student, Conflict and Development Studies

Hermine Andreasyan, Student, Conflict and Development Studies

Marie Sioen, Student, Bio-Ingenieurswetenschappen, Milieutechnologie

Ruben Janze Lindberg, Student, Master in Global Studies

Lies Hens, Student, Sociaal werk

Ozge Atmis, Student, Conflict and Development Studies

Giorgia Nicosia, Student, Geschiedenis

Naomi Lwanyaga, Student, Global Studies

Ophélie Mercier, Student, Talen en Culturen

Valerie De Craene, Student, Communicatiewetenschappen                   

Timo Hermans, Student, Afrikaanse Talen en Culturen

Wout Bonroy, Student, Politieke Wetenschappen

Anna Paeshuyse, Student, Conflict and Development Studies

Catherine Rosbrook, Student, Geschiedenis

Caroline Laakmann, Student Master in Global Studies

Robben Baetens, Student, Bachelor electromechanical engineering

Lore Helsen, Student, Arts & Law

Jip van Gool, Student, Conflict and Development Studies

Kathleen Van Heule, Student, Master in Gender en Diversiteit

Thomas Donald Jacobs, Student, Geschiedenis

Roel Stynen, Student, Rechten

Dunia Daghlas, Student, Master of Science in Conflict and Development Studies

Roel Stynen, Student, Rechten

Febe Vandenbroucke, Student, Conflict & Development Studies

Luka Van Royen, Student, Conflict & development Studies

Stan De Spiegelaere, Professor, Economie

Alessandra Tancredi, Student, Dierengeneeksunde

Ana Rita Raleira , Student, Conflict and Development studies

Matilde Meertens, Student, Rechten

Alexander Van Vooren,  Student, Master of Science in Conflict & Development Studies

Andere universiteiten

Kristien Hens, Professor, Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen

Tomaso Ferrando, Professor, Recht, Universiteit Antwerpen

Anya Topolski, Professor, Ethiek en Politieke Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen

Hichem Sahli, Professor ETRO, VUB

Elvira Crois, Onderzoeker, Department of Literature & Department of Educational SciencesUniversity of Antwerp & Vrije Universiteit Brussel

Wim De Winter, Onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis, KU Leuven

Astrid Jamar, Onderzoeker, Development Studies, SOAS

Emma Moormann, Onderzoeker, Filosofie, Universiteit Antwerpen

Sarah Demart, Onderzoeker, Observatoire du Sida et des Sexualités, Université Libre de Bruxelles

Mariska Jung, Onderzoeker, Politieke Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

Adriana Moreno Cely, Onderzoeker, Educational Sciences department, Vrije Universiteit Brussel

Shannon Damery, Onderzoeker, La Faculté des Sciences Sociales, University of Liège

Juan Sebastian Velez Triana, Onderzoeker, Institute of Development Policy (IOB), Universiteit Antwerpen

Elvira Crois, Onderzoeker, Department of Literature & Department of Educational Sciences, University of Antwerp & Vrije Universiteit Brussel

Michel Vincent Anderlini, Onderzoeker, Malmö University, Sweden

Edwige Sijyeniyo, Onderzoeker, Linguistics, Universiteit Antwerpen

Sarah Katz-Lavigne, Onderzoeker, Institute of Development Policy, Universiteit Antwerpen

Katelijne Malomgré, Onderzoeker, Filosofie, Universiteit Antwerpen

Katelijne Malomgré, Onderzoeker, Vakgroep Filosofie, Universiteit Antwerpen

Vijay Kolinjivadi , Onderzoeker, Institute of Development Policy, Universiteit Antwerpen

Jouke Huijzer, ATP, Vakgroep Politieke Wetenschappen, VUB

Camille Bourgeus, Onderzoeker, Literatuur, Universiteit Antwerpen

Noemi Desguin, Onderzoeker, Recht, Universiteit Antwerpen

Aline Verbeke, Onderzoeker, Educational Science, VUB

Sara Cosemans, Onderzoeker, History, KU Leuven

Jochem Casier, Student, Multimedia and Creative Technologies, Erasmus Hogeschool Brussel

Maja Minnaert, Bachelor of Social Work, Artevelde Hogeschool

Radu Mares, Student, Master in Social and Cultural Anthropology, KU Leuven

Vincent Dupont , Researcher, HIVA-Research Institute for Work and Society, KU Leuven

Yasmine Rishmawi, Student, Social Sciences / CADES, KU Leuven

Anke Devyver, Researcher, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven

Noor Mahmoud, Student, PhD Theological and comparative Ethics, KU Leuven

Bruno Meeus, Researcher, IMMRC, KU Leuven

Jan Vanvelk, ATP, KU Leuven Libraries Economics and Business, KU Leuven

Menno van de Velde, Researcher, Ingenieurswetenschappen, KU Leuven

Luca Carbone, Researcher, School for Mass Communication Research, KU Leuven

Wim Grevendonk, ATP, Faculteit Letteren, KU Leuven

Annelies Kindt,  ATP, Letteren, KU Leuven

Nil Anarat, Researcher, Department of Neurosciences, KU Leuven

Alaa Saffouri, Student, Social and Cultural Anthropology, KU Leuven

Nadia Fadil, Professor, Anthropology – Social Sciences, KU Leuven

Amal Rahman, Student, Social and Cultural Anthropology, KUL

Dennis Timmermans, Student, Antropologie, KUL

Sarah Whitear, Student PhD Theology,  KULeuven

Nuoya Zhao, Student, Master of cultural and social anthropology, KULeuven

Maarten Loopmans, Professor, Geography, KULeuven

Elsk Vanden Eede, ATP, Letteren, KULeuven

Annelies Kuijpers, ATP, Social and Cultural Anthropology, KU-Leuven

Mary, Student, Anthropology, KU Leuven

Hilde Moons

Simran Kazmi, Student Engineering, Université catholique de Louvain

Marijke Michiels, Student Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen